Długo żyliśmy nadzieją, że sytuacja związana z pandemią zostanie opanowana w stopniu umożliwiającym nam realizację wakacyjnych planów, jednak w utrzymującej się bezprecedensowej sytuacji niepewności i konieczności zrewidowania wielu planów zawodowych i życiowych, także realizacja idei Vistuliady okazuje się w tych warunkach nieosiągalna. Ze względu na przedłużające się ograniczenia związane z zakazem zgromadzeń, organizacji imprez i biwakowania, utrudnienia związane z procesami administracyjnymi oraz, co najważniejsze, z uwagi na bezpieczeństwo uczestników spływu i gospodarzy naszych biwaków, podjęliśmy trudną decyzję o odwołaniu Vistuliady 2020.  
Bądźmy zdrowi, dbajmy o siebie i innych - z nadzieją wspólnego dzielenia radości pływania i poznawania świata wokół nas już w kolejnym roku. 

 


 
  
We have long hoped that the pandemic situation will eventually be under control enough to allow us to implement our holiday plans, but in the continued state of uncertainty and the need to revise many professional and life plans, also the organisation of Vistuliada turns out to be unattainable. Prolonged restrictions related to the ban on gatherings, on organizing events and on camping, difficulties related to administrative processes and, most importantly, concerns for the safety of paddlers and of our hosts at camping places, have forced us to make a difficult decision to cancel Vistuliada 2020. 
Let's stay healthy, take care of yourselves and others - in the hope of sharing the joy of paddling and getting to know the world around us next year. MIĘDZYNARODOWY SPŁYW WISŁĄ
INTERNATIONAL VISTULA KAYAK TOUR
3 - 26 VII 2020
3 - 26 VII 2020
Vistuliada jest doroczną, kajakową podróżą Wisłą – najdłuższą rzeką płynącą od źródeł do ujścia na terytorium jednego państwa Zjednoczonej Europy. Jest też niemal tysiąckilometrową wędrówką przez historię i kulturę Polski. 

Vistuliada is an annual kayak and canoe trip on the Vistula - the longest river running from the sources to the mouth on the territory of one country of United Europe. It is also a nearly thousand-kilometer journey through the history and culture of Poland. 

Każda z edycji spływu pozwala nie tylko aktywnie spędzić czas z wiosłem w ręku, ale także, a może przede wszystkim, poznać przyrodę oraz dziedzictwo historyczne i kulturowe nadwiślańskich miejscowości. Płynąc Królową Polskich Rzek odwiedzamy dziesiątki zabytków i odkrywamy wiele miejscowych atrakcji, spotykamy ciekawych ludzi, bierzemy udział w lokalnych wydarzeniach kulturalnych, próbujemy specjałów regionalnych kuchni, poznajemy dawne tradycje i zwyczaje.  

Each edition of the event allows participants not only to actively spend time with a paddle in hand, but also, and perhaps above all, to learn about the nature and the historical and cultural heritage of the Vistula cities and towns. Paddling the Queen of Polish Rivers, we visit dozens of monuments and discover many local attractions, meet interesting people, take part in local cultural events, try regional cuisine specialties, learn about old traditions and customs. 

In 2020 we will paddle the upper and middle part of the Vistula river. At the beginning, we will go on the walking trip to the sources of the Vistula on Barania Mountain. Paddling starts above the "km 0" of the navigable route, from the Goczałkowice Reservoir, on the way to Krakow passing through most of the Upper Vistula Cascade locks. From Sandomierz, the Małopolska Vistula Gorge will lead us, through picturesque Kazimierz Dolny and the Middle Vistula Valley, to Warsaw. 

W 2020 popłyniemy górną i środkową Wisłą - od wycieczki (pieszej) do źródeł Wisły na Baraniej Górze zaczynając. Wiosłować zaczniemy powyżej „km 0” szlaku żeglownego, od Zalewu Goczałkowickiego, w drodze do Krakowa pokonując większość śluz Kaskady Górnej Wisły. Z Sandomierza, Małopolski Przełom Wisły poprowadzi nas, przez Kazimierz Dolny i malowniczą Dolinę Środkowej Wisły, do Warszawy.  

Doświadczonych kajakarzy, wioślarzy i kanadyjkarzy zapraszamy na jeden z etapów lub całe trzy tygodnie wiślanej przygody. 

Experienced kayakers, canoeists and rowers are invited to participate in one of the sections or in the whole three weeks of the Vistula adventure.